Waardecreatie door financieel management 8/10

Een bedrijf creëert waarde wanneer het investeert in activiteiten waarvan het rendement op het geïnvesteerd vermogen hoger is dan de kosten van kapitaal. Zo kan beter werkkapitaalmanagement (beheer van kortlopende vorderingen en schulden) het rendement verhogen, het geïnvesteerde kapitaal verlagen en de kosten van kapitaal verlagen. Daarmee is het een belangrijke factor voor (aandeelhouders-)waardecreatie. Financieel management kan op verschillende manieren waarde creëren:

 • Verlaging van de operationele kosten
  Veel bedrijven beginnen pas met kostenbesparende maatregelen als het bedrijf verlies begint te draaien. Net als in grote bedrijven, zou elk bedrijf steeds alert moeten blijven op haar kosten. Dus niet alleen kostenmaatregelen treffen, maar (preventief) vooral kostenbewustzijn creëren bij haar medewerkers.
 • Verlaging van het werkkapitaal
  Zoals aangegeven is het beperken van werkkapitaal door het beperken van voorraden, onderhanden werk en debiteurenposities belangrijk. Los van het liquiditeitsbeslag van een hoger werkkapitaal, leert de ervaring dat hoge posities in debiteuren en voorraden tot een aanzienlijk hoger risico leidt.
 • Juiste financiering
  De juiste financiering kan ook tot meer waardecreatie leiden. In het geval er alleen gefinancierd is met eigen middelen, kan financiering met vreemd vermogen (o.a. bancaire financiering) zorgen voor verlaging van de kapitaalkosten en daarmee waarde creëren.
 • Risicomanagement
  Het voeren van goed risicomanagement is het voorkomen van toekomstige kosten. Een voorbeeld hiervan is de aansprakelijkheid ten aanzien van partners en klanten. De directe kosten betreffen de ontstane schade; de indirecte kosten zijn de kosten als gevolg van juridische bijstand en reputatieschade. Vooral voor grotere bedrijven kunnen deze laatste kosten zeer aanzienlijk zijn.
 • Verkleinen van vaste activa
  Het outsourcen van niet-strategische activiteiten leidt tot een verkleining van het liquiditeitsbeslag, waarmee middelen vrijgemaakt kunnen worden voor het doen van investeringen in wel strategische activiteiten. De overgang naar SaaS applicaties is hier een voorbeeld van.

Hoewel financieel management niet in eerste instantie wordt geassocieerd met waardecreatie, blijkt uit het voorgaande dat goed financieel management wel degelijk kan leiden tot meer (aandeelhouders-)waarde.